•  
   

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών διαδικτυακός χώρος δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» (κωδικός ΟΠΣ5000346), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Στόχος του έργου είναι η άμεσης και ταχεία πρόσβαση στα περί δασών νομοθετήματα από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις, νομικούς αλλά και ενδιαφερόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών και των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών.

Αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση του περιεχομένου της συλλογής και την εν γένει λειτουργία της πλατφόρμας είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ/ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στη συλλογή της πλατφόρμας έχει συγκεντρωθεί το σύνολο της Υφιστάμενης Νομοθετικής και Κανονιστικής ύλης και της σχετικής Νομολογίας, επιμερισμένο στις εξής γενικές κατηγορίες:
 

 • Εθνικό Δίκαιο
  • Νόμους, προεδρικά διατάγματα, νομοθετικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις,  κοινές υπουργικές αποφάσεις και σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους
  • Νομολογία, αρθρογραφία κ.λπ., καθώς και κάθε νομοθετική και κανονιστική ύλη
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κανονισμοί, Οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, πράξεις κ.ά.
  • Νομολογία δικαστηρίου Ε.Ε.
 • Διεθνές Δίκαιο
  • Συμβάσεις, συνθήκες, πρωτόκολλα, συμφωνίες κ.ά.

 

Το επίπεδο του Εθνικού Δικαίου, οι διατάξεις του οποίου αποτελούν και την κωδικοποιητέα ύλη του έργου, διακρίνεται και πάλι για λόγους πληρότητας σε δύο επιμέρους επίπεδα : του Συντάγματος και της Κοινής Νομοθεσίας. Στο επίπεδο του Συντάγματος ο χρήστης πληροφορείται τόσο σχετικά με τις ειδικές συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και τις συνταγματικές διατάξεις παραπληρωματικού χαρακτήρα για την προστασία τους. Η παράθεση αυτή γίνεται ομοίως για λόγους πληρότητας και μόνον της παρούσας Συλλογής της Δασικής Νομοθεσίας, διότι οι συνταγματικές διατάξεις δεν αποτελούν κωδικοποιητέες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 

Το επίπεδο της Κοινής Νομοθεσίας αποτελεί και το κατεξοχήν αντικείμενο της κωδικοποιητέας ύλης της δασικής νομοθεσίας. Προκειμένου να είναι προσιτή στους χρήστες η Συλλογή, κυρίως όμως για να είναι δυνατή η αποτύπωση και παράθεση όλων των ισχυουσών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας με ενσωματωμένες τις διαχρονικές τροποποιήσεις τους και προς αντιμετώπιση του δαιδαλώδους χαρακτήρα της, η Συλλογή διακρίνεται και ταξινομείται σε έξι (6) βασικές θεματικές ενότητες, που καλύπτουν την ύλη της δασικής νομοθεσίας. Επίσης διακριτή κατηγορία αποτελούν οι Εγκύκλιοι.

Η συστηματική αυτή διάρθρωση γίνεται για λόγους εννοιολογικής συνοχής και λογικής σειράς με διαδοχή της κάθε μίας εξ αυτών. Οι θεματικές αυτές ενότητες σε νοηματική και συστηματική αλληλουχία είναι :

 • Ι. Γενικές Διατάξεις
 • ΙΙ. Διοίκηση Και Οργάνωση
 • ΙΙΙ. Προστασία Δασών
 • IV. Διαχείριση Δασών
 • V. Δασική Ιδιοκτησία 
 • VΙ. Παραβάσεις-Κυρώσεις-Ποινές


Σημειώνεται ότι στο οικείο διάγραμμα αποτυπώνεται υπό τον τίτλο VΙΙ. Εγκύκλιοι, διακριτή κατηγορία για αυτές.

Ειδικότερα :

Προηγείται η θεματική ενότητα «Γενικές διατάξεις» στο πλαίσιο επιμέρους υποενοτήτων της οποίας εμπεριέχονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον σκοπό και το προστατευτέο αντικείμενο. Ακολουθεί η ενότητα της «Διοίκησης και Οργάνωσης», που υποδιαιρείται σε επιμέρους ενότητες και αφορά στη Δασική Διοίκηση. Η τρίτη ενότητα αφορά στην «Προστασία των δασών» με επιμέρους υποενότητες και η τέταρτη στη «Διαχείριση των δασών», ομοίως με επιμέρους υποενότητες.  Η αμέσως επόμενη θεματική ενότητα είναι εκείνη της «Δασικής Ιδιοκτησίας» που καλύπτει το αντικείμενο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε επιμέρους θεματικές υποενότητες. Διακριτή θεματική ενότητα είναι οι «Παραβάσεις-κυρώσεις-ποινές» με θεματικές υποενότητες ώστε να είναι συγκεντρωμένες όλες οι σχετικές διατάξεις.

Για ορισμένες θεματικές εκ των ως άνω ενότητες έχει προβλεφθεί περαιτέρω διάκριση των υποενοτήτων σε νέες υποενότητες, προκειμένου να ενταχθούν και καταταχθεί συστηματικά το πλήθος των διαφορετικών διατάξεων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης στοιχείων της Συλλογής μέσω:

 Ι) της Θεματικής Αναζήτησης και

ΙΙ) της Αναζήτησης Δεδομένων Δασικής Νομοθεσίας.

 1. Θεματική Αναζήτηση

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλοήγησης στις κατηγορίες  της Θεματικής Ανάλυσης από το πεδίο “Θεματική Κατηγορία” και να αναζητήσει τα περιεχόμενα σε κάθε μία από αυτές.

Επιπρόσθετα, μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει κειμένου και να επιλέξει τον τύπο του αρχείου (άρθρο ή εγκύκλιος)

 1. Αναζήτηση Δεδομένων Δασικής Νομοθεσίας

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε ΦΕΚ, Νομοθέτημα, Τίτλο άρθρου και Λέξεις- Κλειδιά.

Και στις δύο περιπτώσεις αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να κάνει επιπλέον αναζήτηση θέτοντας Φίλτρο στα Αποτελέσματα της αναζήτησης.

© 2017 Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας